Powrót do O nas

Ogłoszenie planu podziału BorgWarner Mobility Poland Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU
BORGWARNER MOBILITY
POLAND SP. Z O.O.

Zarząd BorgWarner Mobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pass (gm. Błonie), adres: ul. Stefana Batorego 8, 05-870 Pass (gm. Błonie), Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000434101, NIP: 6222781627, REGON: 302216901, kapitał zakładowy w wysokości 643.164.950,00 (słownie: sześćset czterdzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych („Spółka Dzielona”), działając na podstawie art. 535 § 3 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.) („KSH”), niniejszym ogłasza że w dniu 5 kwietnia 2023 r. Spółka Dzielona oraz Oltermore Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pass (gm. Błonie), adres: ul. Stefana Batorego 8, 05-870 Pass (gm. Błonie), Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000964835, NIP: 5272997145, REGON: 521682453, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych („Spółka Przejmująca”) uzgodniły, przyjęły i podpisały Plan Podziału.

Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH (podział przez wydzielenie), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, tj. Działalności Wydzielanej.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki Dzielonej niniejszym udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Podziału, który opublikowany będzie nieprzerwanie na stronie internetowej Spółki Dzielonej od dnia 5 kwietnia 2023 roku do dnia podjęcia uchwały w sprawie podziału Spółki Dzielonej.

   

ANNOUNCEMENT OF THE DEMERGER OF
BORGWARNER MOBILITY
POLAND SP. Z O.O.

The Management Board of BorgWarner Mobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Pass (Błonie municipality), address: ul. Stefana Batorego 8, 05-870 Pass (gm. Błonie), Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register held by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000434101, NIP: 6222781627, REGON: 302216901, with a share capital of PLN 643,164,950.00 (in words: six hundred forty three million one hundred sixty four thousand nine hundred fifty) (the “Demerged Company”), acting pursuant to Article 535 § 3 of the Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2022, item 1147 as amended) (“CCC”), hereby announces that on 5 April 2023 the Demerged Company and Oltermore Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Pass (Błonie municipality), address: ul. Stefana Batorego 8, 05-870 Pass (gm. Błonie), Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register held by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIV Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000964835, NIP: 5272997145, REGON: 521682453, with a share capital of PLN 5,000.00 (in words: five thousand) (the “Acquiring Company”) agreed, accepted and signed the Demerger Plan.

The Demerger will be carried out under the procedure of Article 529 § 1(4) CCC (demerger by spin-off), by transferring an organized part of the enterprise of the Demerged Company, i.e. Separating Business, to the Acquiring Company.

In light of the foregoing, the  Management Board of the Demerged Company hereby makes the Demerger Plan available to the public free of charge, which shall be continuously published on the Demerged Company’s website starting from 5 April 2023 until the resolution on the demerger of the Demerged Company is adopted.

   

[AKTUALIZACJA: 07.04.2023]

Zarząd Spółki Dzielonej niniejszym informuje, że, po podpisaniu oraz ogłoszeniu Planu Podziału, w dniu 5 kwietnia 2023 r. o godz. 14:01 zarejestrowana została zmiana firmy Spółki Przejmującej z Oltermore Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na BorgWarner eMobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższa informacja udostępniana jest wyłącznie w celach informacyjnych oraz nie wpływa na skuteczność podpisania oraz ogłoszenia Planu Podziału.

   

[UPDATE: 07.04.2023]

The Management Board of the Demerged Company hereby informs, that, after signing and announcing the Demerger Plan, on 5 April 2023 at 2:01 pm the change of the business name of the Acquiring Company from Oltermore Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to BorgWarner eMobility Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością has been registered.

The above information is provided solely for informational purposes and does not affect the signing of the agreement and announcement of the Demerger Plan.

   

Overlay Title

close